Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Oproep tot indienen bezwaarschrift - Hoogbouw Varsenare

Oproep tot indienen bezwaarschrift - Hoogbouw Varsenare
Lokaal @ Vlaams Belang

Beste inwoner van Varsenare


Als gemeenteraadslid van het Vlaams Belang heb ik tijdens de gemeenteraadszitting van 2 september jongstsleden, de petitie die werd ondertekend en toegelicht door Mevrouw Christa Vaneenoo ten volle ondersteund. Dit uit bezorgdheid over de toekomstige leefbaarheid van Varsenare.

Reeds van in het begin hebben wij met Vlaams Belang een uitvoerig bezwaar ingediend bij het gemeentebestuur aangaande Varsenare-Noord. Aanvankelijk waren er ruim 420 woningen voorzien, dit werd nadien gereduceerd naar iets minder dan 400.

De bevoegde gemeentelijke diensten hadden op basis van diverse redenen tot tweemaal toe een omstandig negatief advies uitgebracht. Onder andere werd geargumenteerd dat de omliggende straten niet uitgerust (zullen) zijn om de bijkomende verkeersdrukte aan te kunnen. Ondanks de verschillende bezwaren en het negatief advies van zijn ambtenaren, heeft het College van Burgemeester en Schepenen uiteindelijk toch vergund!

Ondertussen wil het Vlaams Belang Jabbeke de inwoners van Varsenare waarschuwen dat op dit moment een openbaar onderzoek loopt omtrent een omgevingsvergunning tot het verkavelen van de gronden die horen bij de panden Oude Dorpsweg 71 en 73. In dit dossier stellen wij vast dat er een gebouw komt met vier bouwlagen en dit over een bouwdiepte van 58,5 m. Er komen 18 appartementen en een handelsruimte met ondergrondse parking voor 27 auto’s. Helaas voorziet het ontwerp geen bovengrondse parkeermogelijkheden. Wel heeft de CD&V meerderheid reeds toegezegd aan de projectontwikkelaar dat zij 12 publieke parkeerplaatsen mogen gebruiken achteraan het gemeentehuis te Varsenare.

Deze toezegging druist regelrecht in tegen de geldende gemeentelijke parkeerverordening waarin vermeld wordt dat iedere bouwheer moet voldoen inzake parkeergelegenheid en er geen afwijkingen worden toegestaan!

Dit dossier is voorlopig nog maar een verkavelingsaanvraag en betreft nog geen bouwdossier. Toch kan al worden vastgesteld dat de ondergrondse parking nog ruimer zal gemaakt worden dan de bovenbouw met een bouwdiepte van 58,5 m. Bovengronds blijft er slechts een beperkte groene strook over tussen het gebouw en de beek, waardoor er van een gemeentelijk park geen sprake meer kan zijn. De overgebleven ruimte zal eerder op een binnentuin lijken (verloren hoek) en dus weinig uitnodigend voor derden op zoek naar wat groene rust. Voor de bouw van de ondergrondse parking zullen dan ook meer bomen van de boomgaard moeten worden gekapt dan aangegeven omdat de bouwput veel groter zal zijn. Visueel zal de ruimte, gezien vanaf de kerk volledig dicht gebouwd zijn.

In het dossier kan worden vastgesteld dat het bouwwerk 4 (!) bouwlagen zal bevatten. Dit is volledig in strijd met de bouwstijl die al decennialang werd toegepast aan deze zijde van de Oude Dorpsweg. Enkel in de beperkte zone naast het gemeentehuis kunnen 4 bouwlagen gebouwd worden. Dergelijke hoogbouw past niet in een dorp zoals Varsenare.

Ondertussen is er voor de percelen naast het gemeentehuis een tweede bouwaanvraag lopende voor de bouw van 8 appartementen. Er zijn ook onderhandelingen lopende om op de site van Monteyne (diepsonderingen) en op de site van Vanraes (AVEVE), eveneens appartementen te bouwen.

Met de huidige CD&V-meerderheid zal de gulzigheid naar zo veel mogelijk appartementen, niet stoppen!

Vandaar dat wij als Vlaams Belang Jabbeke bezorgd zijn over de leefbaarheid en toekomst voor Varsenare en jullie oproepen een bezwaarschrift te willen indienen.

  • Bezwaren of opmerkingen moeten ingediend worden voor 8 oktober 2019. Dit kan aangetekend gebeuren via afgifte aan de balie van het gemeentehuis Varsenare en Jabbeketegen ontvangstbewijs , via gemeentehuis@jabbeke.be of via omgevingsloket www.omgevingsloketvlaanderen.be .

  • De ondertekenaars die de petitie hebben ondertekend, ingediend door Mevrouw Christa Vaneenoo roepen wij op om terug bezwaar in te dienen daar deze petitie niet als officieel bezwaar kan bijgevoegd worden bij voorliggend dossier. Het werd namelijk buiten de termijn van het openbaar onderzoek ingediend.

  • Andere bewoners roepen wij eveneens op bezwaar of bemerkingen in te dienen omdat wij van oordeel zijn dat de leefbaarheid van Varsenare in de toekomst in het gedrang komt en dit om volgende redenen:

  1. Sterke toename van verkeer in de dorpskern ten koste van de omwonenden en de zwakke weggebruikers.

  2. De veiligheid rond de schoolomgeving zal er niet op verbeteren door bijkomende verkeersdrukte.

  3. Het ontwerp voorziet 4 bouwlagen. Het landelijk karakter van het dorp en de historische waarden van de panden Oude Dorpsweg 71-73 evenals het dorpszicht rond de kerk komen in het gedrang.

  4. Het dossier is misleidend omdat het nog niet de definitieve bouwplannen bevat. Toch kan uit de illustratieve summiere schetsen afgeleid worden dat er van een gemeentelijk park geen sprake meer kan zijn gelet op de bouwdiepte van 58,5m. en de nog grotere ondergrondse parking. De resterende ruimte is zeer beperkt en er zullen nog meer bomen moeten worden gerooid dan vermeld in het dossier.

  5. Het is zo dat iedere bouwheer zich moet houden aan de gemeentelijke parkeerverordening. Het is zeer vreemd dat het gemeentebestuur nu plots 12 parkeerplaatsen ter beschikking zal stellen achter het gemeentehuis (zoals vermeld in het dossier) en dat er zomaar wordt afgeweken van deze verordening.


Het Vlaams Belang Jabbeke zal zich naar de toekomst toe blijven inzetten voor het welzijn en de leefbaarheid van zijn inwoners. Wij pogen daarbij om in de mate van het mogelijke de inwoners zo goed mogelijk te informeren, de huidige communicatie van het CD&V-gemeentebestuur is zeer gebrekkig.


Met vriendelijke groet,


Gemeenteraadslid Reinhart Madoc en het bestuur Vlaams Belang Jabbeke